Future Leaders Network

Develop. Lead. Change.

Opportunity to Become the Next Network Lead for Wales

Are you passionate about youth leadership? Do you have a track record of motivating teams of volunteers and leading them in aid of a cause? Have you got experience of working with not-for-profits and delivering meaningful impacts in your community? 

The Future Leaders Network is a national organisation. We’re looking to make sure that young people from every part of the country can get involved in what we have to offer.

Our Wales Lead will be responsible for building, developing and maintaining a vibrant community of future leaders across Wales. You’ll be responsible for our Wales-based events, for developing new and exciting partnerships with key stakeholders and will inform the development of our national offering to members, particularly the nascent Future Leaders Academy.

If you’re passionate about supporting young people in Wales to reach their potential as young leaders and are excited about joining a dynamic and growing national organisation, then this role could be for you.

This role is an unpaid voluntary position.

Key Responsibilities

Growing our Welsh network

 • Maintaining relationships with our network, through regular email newsletters, social media posts and our website;

 • Delivery of a regular series of relevant events for members in Wales;

 • Building mutually beneficial partnerships with similar organisations;

 • Ensuring that our network remains diverse and open.

Growing our influence

 • Maintaining a strong evidence base of the opinions of young people in Wales on a wide-ranging set of issues;

 • Building relationships with key stakeholders in Wales in business, politics and the community;

 • Ensuring that Future Leaders Network and its members are regularly featured by media outlets.

Growing our programmatic offering

 • Support the development of our offering nationally, ensuring that what is developed meets the needs of young people in Wales.

Person Specification

 • Strong and demonstrable alignment with Future Leaders Network’s core vision and mission;

 • Excellent communication and influencing skills – ability to deal confidently and expertly with political and other stakeholders and the media;

 • Comfortable leading projects remotely, utilising resources in the most efficient way and liaising with the core team in London where appropriate;

 • Ability to effectively prioritise workloads amidst conflicting deadlines and priorities.

Deadline for Application is 23:59 Friday 4th October 2019


A ydych yn angerddol dros arweinyddiaeth ieuenctid? A oes gennych hanes blaenorol o gymell tîmau o wirfoddolwyr a’u harwain er budd achos? A oes gennych brofiad o weithio gyda mudiadau nid-er-elw a gwneud gwahaniaeth ystyrlon yn eich cymuned?

Mae Rhwydwaith Arweinyddion y Dyfodol yn gorff cenedlaethol sy’n anelu at sicrhau bod pobl ifanc o bob cwr o’r wlad yn cael cymryd rhan yn yr hyn sydd gennym i’w gynnig. 

Bydd ein Harweinydd ar gyfer Cymru yn gyfrifol am feithrin, datblygu a chynnal cymuned fywiog o arweinyddion y dyfodol ledled Gymru. Chi fydd yn gyfrifol am ein digwyddiadau yng Nghymru ac am ddatblygu partneriaethau newydd a chyffrous â phrif randdeiliaid. Byddwch hefyd yn llywio datblygiad ein cynnig cenedlaethol i’n haelodau, yn arbennig yr Academi Arweinyddion y Dyfodol eginol. 

Os ydych yn teimlo’n angerddol ynghylch cefnogi pobl ifanc yng Nghymru i wireddu eu potensial fel arweinyddion ifanc, ac yn teimlo’n gyffrous ynglŷn ag ymuno â chorff cenedlaethol dynamig sy’n ehangu, yna gallai’r rôl hon fod ar eich cyfer chi. 

Mae hon yn rôl wirfoddol a di-dâl. 

Prif Gyfrifoldebau

Ehangu ein rhwydwaith rhanbarthol

 • Cynnal perthnasoedd â’n rhwydwaith, a hynny trwy gylchlythyron e-bost rheolaidd, y cyfryngau cymdeithasol, a’n gwefan;

 • Darparu cyfres reolaidd o ddigwyddiadau perthnasol ar gyfer aelodau yng Nghymru;

 • Meithrin partneriaethau â chyrff tebyg, partneriaethau sy’n fuddiol i’r naill ochr a’r llall;

 • Sicrhau bod ein rhwydwaith yn parhau i fod yn un amrywiol ac agored.

 

Ehangu ein dylanwad

 • Cynnal sail dystiolaeth gadarn o farn pobl ifanc yng Nghymru ar amrywiaeth eang o faterion.

 • Meithrin perthnasoedd â phrif randdeiliaid yng Nghymru ym myd busnes a gwleidyddiaeth ac yn y gymuned;

 • Sicrhau bod Rhwydwaith Arweinyddion y Dyfodol a’i aelodau yn cael sylw rheolaidd yn y cyfryngau.

Ehangu ein cynnig rhaglennol

 • Cefnogi datblygiad ein cynnig cenedlaethol, gan sicrhau ei fod yn datblygu mewn ffordd sy’n diwallu anghenion pobl ifanc Cymru.

Manyleb y Person

 • Yn amlygu ymagwedd gadarn a chydnaws â chenhadaeth a gweledigaeth graidd Rhwydwaith Arweinyddion y Dyfodol;

 • Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a dylanwadu rhagorol, ynghyd â’r gallu i ddelio â rhanddeiliaid gwleidyddol, rhanddeiliaid eraill a’r cyfryngau mewn modd hyderus a medrus;

 • Yn gyfforddus yn arwain prosiectau o bell, gan fynd ati i ddefnyddio adnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol a chysylltu â’r tîm craidd yn Llundain pan fo hynny’n briodol.

 • Yn meddu ar y gallu i flaenoriaethu gwaith mewn modd effeithiol, a hynny yng nghanol blaenoriaethau a therfynau amser sy’n gwrthdaro.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 23:59 ddydd Gwener 4 Hydref 2019

Name/ Enw *
Name/ Enw
500 word cover letter, clearly stating how you meet the attributes set out in the Person Specification sy’n datgan yn eglur sut yr ydych yn bodloni’r priodoleddau ym Manyleb y Person
CV *
Please confirm that you have sent you CV to hello@futureleaders.network Cadarnhewch eich bod wedi anfon eich CV i hello@futureleaders.network